11707497_10207747169585667_1337872578788824142_n

El temps ens ajuda a fer-nos grans, a formar-nos, a aprendre, a recordar, i a millorar. Quan vivia a Barcelona i estudiava moltes vegades recordava com de diferent era això d’estudiar a la universitat, tot just m’havia fet una dona i encara pensava en la meva adolescència a l’escola concertada de La Consolació i també en els dos anys d’institut. Tanmateix pensava com de diferent havia estat la manera d’estudiar de cada lloc, evidentment, cada cop era un passa més cap endavant i era més difícil, però per suposat,  les metodologies tampoc eren les mateixes. I això és el que d’alguna manera la professora ens va demanar que recordéssim, tot seguint unes preguntes que ella mateixa ens va plantejar.

1 Podríeu especificar quins eren els criteris de promoció durant l’etapa de secundària? Es podia passar de curs amb matèries suspeses? Quan jo estudiava l’educació secundària obligatòria recordo que per a poder promocionar de curs havies de superar totes les matèries i en el cas de suspendre’n alguna, només en podies suspendre dues per passar de curs. A partir de tres matèries podies repetir. A més a més, si no superaves ni matemàtiques ni llengua catalana i literatura o per un altra cantó matemàtiques i llengua castellana i literatura podies repetir de curs. Només de forma excepcional l’equip docent podia decidir la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en tres d’aquestes matèries esmentades.

2  I els criteris de titulació quan estudiàveu ESO i batxillerat (altres)? Es podia titular amb matèries suspeses? Durant l’etapa de secundària obligatòria els alumnes podien ser titulats sempre i quan haguessin superat totes les matèries. D’aquesta manera obtenien el Títol de Graudat en ESO. En el cas que algun alumne hagués finalitzat el curs amb una o dues matèries suspeses, i excepcionalment en tres, havia de ser l’equip docent, assessorat pel Departament d’Orientació qui decidís que l’alumne tenia un grau de desenvolupament de les competències positiu, o que les matèries suspeses no havien suposat cap impediment per aconseguir els objectius del cicle. En el cas del Batxillerat era gairebé el mateix. L’alumnat promocionava al segon curs quan havia superat totes les matèries cursades a primer o tingués una avaluació negativa en dues matèries, com a màxim. Per altra banda, per obtenir el títol de batxiller era necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat

3 Teníeu convocatòria extraordinària de setembre per recuperar les matèries no superades a l’avaluació final de juny? Sí, podíem recuperar les matèries que ens havien quedat pendents durant la primera setmana de  setembre.

4 Quantes vegades es podia repetir de curs? I durant tota l’etapa? Jo recordo que només es podia repetir el mateix curs un cop, però durant tota l’etapa d’educació secundària obligatòria podies repetir dues o tres vegades. Tanmateix només a quart d’ESO es podia repetir una sola vegada.

5 Recordeu si s’aplicaven mesures de reforç educatiu per aquells alumnes amb necessitats educatives especials? Abans quan jo estudiava hi havia els programes de Programes de Diversificació Curricular. Estaven pensats per a tots aquells alumnes de 3r d’ESO i 4t d’ESO que els costava superar les matèries. A partir d’aquests programes s’organitzaven els continguts i les matèries d’una altra manera, amb la finalitat d’afavorir que els alumnes poguessin assolir bé els objectius i les competències bàsiques de l’etapa.

6 Si passàveu de curs, però teníeu matèries pendents, com les podíeu recuperar? Obligatòriament havies d’aprovar la matèria l’any vinent.

7  Es podia derivar alumnat a programes més específics segons les seves necessitats educatives? Sí, els alumnes que tenien necessitats educatives però que optaven per acabar l’etapa d’ESO tenien l’opció d’accedir a 4t ESO de diversificació. En canvi, a 3r d’ESO els alumnes que no volien seguir estudiant els cicles formatius tenien un programa on els alumnes feien assignatures de Formació Professional i ESO.

8 Quantes sessions d’avaluacions hi havia? Quantes vegades l’any us lliuraven el butlletí de notes? Recordo que hi havia tres avaluacions ordinàries i una extraordinària al setembre.

9 El delegat i subdelegat del curs podien assistir a les sessions d’avaluacions? En cas afirmatiu, quin paper tenien? No, en cap cas. Per a mi ha estat una gran novetat conèixer que actualment els delegats poden participar a les sessions d’avaluació, quan jo estudiava ningú no els feia massa cas.

El temps passa i les coses canvien, sempre intentant millorar. Actualment jo crec que els alumnes tenen més opcions, entre tots les hem d’aprofitar.